• Entry type: Resource
  • Entry ID: ADB100496

Smyth, Bridgetena (Brettena) (1840c -1898)